Budapesti Modellező Sport Egyesület Küldöttgyűlési Napirendi Javaslatok 2020

Melléklet: 
CsatolmányMéret
PDF ikon bpmse_kuldottgy_napirend_javaslat2020.pdf355.98 KB

Budapesti Modellező Sportegyesület
1106 Budapest, Kada utca 149.

Tőrök László
elnök
 
Napirendi javaslatok és hiánypótlási igény jelzése, az MMSZ elnöksége által 2020. március 14.-én 11 órára kitűzött évi, rendes küldöttgyűlésére

Tisztelt Elnökség!

Az MMSZ elnöksége a szövetség éves küldöttgyűlését az Alapszabály 16. § (2) pontjában megállapított hatáskörében 2020. március 14.-én (szombat) 11 órára tűzte ki, amelyre az Budapesti Modellező Sportegyesület küldöttjeit meghívta.

A meghívóban felsorolt, elfogadást és döntést igénylő pontokhoz azonban, nem állnak rendelkezésünkre sem írásos előterjesztések, sem az elnökség döntési javaslatait tükröző határozati javaslatok.

Ezek hiányában nincs lehetőségünk eleget tenni azon tájékoztatási kötelezettségeinknek melyek a Magyar Modellező Szövetség Alapszabály 13§ (1) bekezdés c) és d); továbbá a 14.§ (1) bekezdés b) pontjaiból eredeztethetőek. Nevezetesen ezekben az ügyekben nem tudjuk biztosítani a tagságunk számára az észrevétel, javaslattétel és véleménynyilvánítás alapvető demokratikus jogát úgy, hogy azok a küldöttgyűlésen képviselhetők lehessenek. Valamint, a Magyar Modellező Szövetség Alapszabály 16.§ (2) bekezdése kimondja: „ A szövetség rendes küldöttgyűlését évente kell összehívni. A küldöttgyűlés időpontját a szövetség elnökségének legalább egy hónappal korábban meg kell állapítania, és annak helyéről, időpontjáról és tervezett napirendjéről a tagokat írásban vagy elektronikus úton, a beterjesztett javaslatokról pedig a szövetségi honlapon értesítenie kell.”
Az MMSZ honlapján, a dokumentumok- küldöttgyűlés rovatban kizárólag egy, a pályázatokkal foglalkozó melléklet érhető el a mai napon.

Az Alapszabály értelmében, továbbá a demokratikus jogok gyakorlásáról szóló magasabb rendű jogszabályok értelmében kérjük, legyenek szívesek megküldeni, a tagságunk jogérvényesítésének biztosításához szükséges írásos előterjesztéseket a meghívóban felsorolt 6. valamint 7. a); b); f); g); h), valamint a szünet utáni 6. a); b); c); d) és 7. pontjainak tárgyalásához.
Egyben kérjük, hogy az előterjesztések és határozati javaslatok, klubok részéről történő elérhetőségét követően, legyenek szívesek időt biztosítani azok tagsági megismerésére. Ezért javasoljuk, hogy a küldöttgyűlésre a fentiekhez igazított, új időpontot legyenek szívesek kitűzni.

Rögzíteni kívánjuk, hogy az MMSZ törvényes és demokratikus működését valamint, az esélyegyenlőséget biztosító jogszabályok értelmében, minden napirendi pont előterjesztését követően, a szavazás előtt, hozzászólási joga van a küldötteknek. Erre egyébként a küldöttgyűlés levezető elnökének a küldöttek figyelmét fel kell hívni mielőtt szavazásra kerülne a sor.

Mivel a napirendek felsorolása nem tartalmazza a szavazások előtti hozzászólások lehetőségét, ez úton, írásban jelezzük, hogy határozottan élni kívánunk a hozzászóláshoz való jogunkkal, különös tekintettel a délutáni 6) napirendi fejezet a); b); c) pontjainak előterjesztését követően, a szavazás előtt!

A küldöttgyűlés összehívása 16. § (1) értelmében,  A szövetség legfőbb szerve a küldöttgyűlés.
A küldöttgyűlés napirendje 18. §
(1) A küldöttgyűlés napirendjére a szövetség elnöke tesz javaslatot és terjeszti a küldöttgyűlés elé.
(2) A szövetség rendes küldöttgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tárgyalnia kell:
a) az elnökség éves beszámolója,
b) az éves pénzügyi beszámoló,
c) az ellenőrző bizottság beszámolója,
d) a szövetség tagjai által a (3) bekezdés szerint beterjesztett javaslatok.
(3) A (2) bekezdés d) pontjában említett javaslatokat napirendre kell tűzni, ha azokat a küldöttgyűlés időpontja előtt legalább két héttel benyújtották az elnökséghez.
(4) A küldöttgyűlés csak olyan kérdést tárgyalhat meg, amely szerepel a küldöttgyűlés meghívójában, vagy ha azt a (3) bekezdés szerint terjesztették be.

A Magyar Modellező Szövetség Alapszabálya, továbbá a demokratikus jogok gyakorlásáról szóló magasabb rendű jogszabályok értelmében, a Budapesti Modellező Sportegyesület és a SAM 5 Antik Szakág nevében az alábbi napirendi pontok felvételét kérem a napirendek sorába:

Budapesti Modellező Sportegyesület napirendi javaslata.
1.

A napirendek felsorolása 7. pontja az első helyen egészüljön ki az elnökség éves beszámolójával. A küldöttgyűlés teljes körű tájékoztatása érdekében, a transzparencia és a demokratikus működés kontrolja érdekében, mutassa be az elnökség az elmúlt időszakban végzett munkáját, a munkatervét. Számoljon be a hatáskörében hozott döntésekről, azok szövetségre gyakorolt hatásáról és csatolja a döntésekről szóló, sorszámozott határozatokat.

INDOKLÁS

A küldöttgyűlés hatásköre 19. § (1) A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az elnökség éves beszámolójának elfogadása,

A meghívóban szereplő felsorolásban nem szerepel az „elnökség éves beszámolója”, amely a legutóbbi küldöttgyűlés óta eltelt időszak alatt az elnöki és elnökségi hatáskörben elvégzett munka és a meghozott döntésekről szóló beszámoló.
Mivel a küldöttgyűlés a szövetség legfőbb szerve, nem véletlenül szerepel ez a küldöttgyűlés kizárólagos hatásköreinek legelső pontjában.

Az alapszabály értelmében:
Az elnökség hatásköre 24. § (1) A szövetség tevékenységét két küldöttgyűlés közötti időszakban a szövetség elnöksége irányítja.
a) Az elnökség a szövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály szerint a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a küldöttgyűlés saját hatáskörbe vont, vagy a szövetség más szervének hatáskörébe utalt.
Az elnökség működése 25. § (1) Az elnökség maga állapítja meg munkatervét és – a szövetség szervezeti és működési szabályzatában – az ügyrendjét.
(2) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni és azt nyilvánosságra kell hozni.

A főtitkár és a titkársága 27. § (3) A főtitkár feladatai és hatásköre:
d) gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyvének vezetéséről, őrzéséről, a határozatok nyilvántartásáról,

Határozati- Javaslat
Az elnökség éves beszámolója az előző küldöttgyűlés óta, az Alapszabályban meghatározott jogkörében végzett munkájáról, címmel.
A Magyar Modellező Szövetség 2020.03.14-én tartott éves Küldöttgyűlésére

Az MMSZ elnöksége a szövetség éves küldöttgyűlését az Alapszabály 16. § (2) pontjában megállapított hatáskörében 2020. március 14.-én (szombat) 11 órára tűzte ki. A meghívóban szereplő felsorolásban meghatározta a küldöttgyűlés napirendjét.

Budapesti Modellező Sportegyesület, az MMSZ alapszabálya és a demokratikus jogok gyakorlásáról szóló magasabb rendű jogszabályok értelmében javaslatot tett az elnökség éves beszámolójának tárgysorozatba vételére a délelőtti 7. napirendi fejezet első a) pontjaként.
1.    Az elnökség a napirendi javaslatot elfogadta, az éves beszámolóját elkészítette és azt a napirendek között tárgyalásra bocsátotta.
2.    A küldöttgyűlés az elnökség 2019. éves munkatervét megismerte és azt teljesítetnek minősítette.
3.    A küldöttgyűlés az elnökség üléseiről készített jegyzőkönyveket megismerte, az ügyek képviselete során készült határozatokkal egyet ért.


Budapesti Modellező Sportegyesület napirendi javaslata.
2.

Az alapszabály XII. Szakbizottságok és Referensek 30.§ kiegészítésére, a szakbizottsági referensek, szakbizottsági vezetők jelölése és megbízása eljárás pontosítása érdekében.

INDOKLÁS

Az MMSZ szervezeti egységében szakbizottságok működnek a modell fajták és a versenykategóriák sajátosságainak megfelelő tagozódásban. Ezekben a szakbizottságokban a szakbizottsági referensek és szakbizottság vezetők (szakág vezető) fogják össze, szervezik és irányítják a szakági tagság munkáját. Ezek a versenyzői közösségek a közös jó szereplés és egymás munkája segítésének érdekében, szakmailag felkészült, emberi és vezetői képességeik alapján alkalmas, szakmai tekintéllyel rendelkező szakbizottsági vezetőt (szakág vezetőt) és referenseket jelölnek a feladatot ellátására.

Az alapszabály 30.§
(1) A szövetség elnöksége egyes szakfeladatok ellátására szakbizottságokat hozhat létre, illetőleg referenseket jelölhet ki.
(2) A szakbizottságok feladatait, hatáskörét és létrehozásuk módját a szövetség szervezeti és működési szabályzata, a szakbizottságok működésének részletes szabályait az elnökség által jóváhagyott saját működési szabályzatuk határozza meg.

A Magyar Modellező Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata 4. § szakbizottságok és referensek
1. Az MMSZ elnöksége által az Alapszabály 30.§-a alapján felkért szakbizottság vezetők és referensek az Alapszabályban foglaltakon túlmenően javaslati és véleményezési joggal rendelkeznek az MMSZ elnökség felé a következő kérdésekben:……………………….

Az MMSZ alapszabálya és SZMSZ-e feltételes módban, némileg meghatározatlanul (kereszthivatkozással) fogalmaz a szakbizottsági referens (ek) jelölése, megbízása tárgyában. Ráadásul az Alapszabály 30.§ nem tartalmazza a szakbizottsági vezető (szakág vezetők) meghatározást, akinek feladatkörét viszont az SZMSZ meghatározza.

Ezért elengedhetetlennek tartjuk, hogy az alapdokumentumok ebben a tárgyban is egyértelműen rendelkezzenek és meghatározzák a követendő eljárást. Elfogadva azt a szakági tagság által követett és egyedül elfogadható eljárást, hogy a szakbizottsági vezető (szakág vezetők) és a referens (ek) személyére a szakági tagság tesz javaslatot és a megbízás ennek alapján történik az alapszabály XII. fejezete szerint.
Határozati- Javaslat
Az Alapszabály XIII. fejezete módosítására az alapdokumentumok egységének megteremtésére, valamint a szakbizottsági szervezetek struktúrájának és a tisztségviselők jelölési és választási eljárásának pontosítására címmel.
A Magyar Modellező Szövetség 202.03.14-én tartott éves Küldöttgyűlésére
1.    Az MMSZ elnöksége az Alapszabály 18. § (1) pontjában megállapított hatáskörében, valamint a 18. § (2) bekezdés d) pontja és a (3) és (4) bekezdések értelmében egyet ért a Budapesti Modellező Sportegyesület alapszabály módosítási javaslatának napirendre vételével. Mivel annak megtárgyalása és a döntéshozatal közvetlenül érintheti a napirendek tárgyalását, javasolja azt a 2019. évi beszámoló előtt tárgysorozatba venni.

2.    A Magyar Modellező Szövetség küldöttgyűlése, az Alapszabály 19.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva, az alapdokumentumok egységének megteremtésére, valamint a szakbizottsági szervezetek struktúrájának és a tisztségviselők jelölési és választási eljárásának pontosítása érdekében, az alábbiak szerint módosítja az Alapszabályt:

Az Alapszabály, Szakbizottságok és Referensek című XIII. fejezete 30.§ fejezet cím, valamint az (1); (3); (5); (6) és (7) bekezdések helyébe az alábbiak kerülnek. A javasolt kiegészítések dőlt betűvel, aláhúzva, kiemelten jelennek meg.

XIII. SZAKBIZOTTSÁGOK, SZAKBIZOTTSÁG VEZETŐK és REFERENSEK
30. §

(1) A szövetség elnöksége egyes szakfeladatok ellátására szakbizottságokat hozhat létre, illetőleg Szakbizottsági vezetőket és referenseket jelölhet ki, a szakbizottsági tagság javaslata alapján.
(2) A szakbizottságok feladatait, hatáskörét és létrehozásuk módját a szövetség szervezeti és működési szabályzata, a szakbizottságok működésének részletes szabályait az elnökség által jóváhagyott saját működési szabályzatuk határozza meg.
(3) A szakbizottságok, szakbizottsági vezetők és referensek véleményezési, javaslattételi és szervezési joggal rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyekre rendelték őket.
(4) A szakbizottságok üléseire meg kell hívni az elnökség képviselőjét.
(5) A referensek, amennyiben ezt a feladatot a szakbizottság vezetői látják el, úgy a vezetők, a válogatott keretek szakmai vezetői, megbízásuk határozott időtartamra szól.
(6) A szakbizottság vezető, valamint a referens feladatai:
a) elkészíti és az elnökség elé terjeszti a válogatott keretek felkészülési programját,
b) gondoskodik a válogatott keretek szakmai programjának végrehajtásáról, vezeti a kategóriák ranglistáját,
c) javaslatot tesz a válogatott kereteknél működő sportszakemberek személyére,
d) a szakbizottságokkal együttműködve javaslatot tesz az elnökségnek a válogatott keret összetételére, segíti és ellenőrzi a keret munkáját,
e) figyelemmel kíséri a válogatott kerettagok tevékenységét a sportegyesületekben,
f) javaslatot tesz a válogatott kerettagok, valamint a válogatott mellett működő sportszakemberek jutalmazására.
g) A szakbizottság vezető, valamint a referensek a feladatok megosztását a szakbizottság saját működési szabályzatában, annak elfogadása során határozza meg.
(7) A referens, amennyiben ezt a feladatot a szakbizottság vezetők látják el, úgy a vezetők tevékenységéről a szövetség elnökségének számol be.
(8) A szakbizottságok vezetői és a referensek figyelemmel kell, kísérjék a versenyeredmények eljutását, az MMSZ irodába.


Budapesti Modellező Sportegyesület napirendi javaslata.
3.

A 2020. évi élversenyző támogatási pályázat, Korlátozások: fejezet 11. pontjának módosítására, a jogegyenlőség és az esélyegyenlőség biztosításának érdekében.
INDOKLÁS

A küldöttgyűlés meghívójában olvasható a délutáni 6) napirendi fejezet a) és b) pontjaiban az MMSZ elnöksége által meghirdetett 2020. évi élversenyző támogatási pályázat. A versenyzői támogatás pályázati kiírása, Korlátozások: fejezet 11. pontja a jelenlegi szövegezésében kizárja az Antik szakág versenyzőinek pályázását.

„11. EB-VB-nek akkor lehet nevezni egy versenyt, ha van egy olyan nemzetközi szervezet mögötte, aminek tagja az MMSZ, rendelkezik szabályzatokkal, van weboldala, a verseny kiírások, versenynaptárak és eredménylisták publikusak és elérhetőek.”

A korlátozási feltételben egyetlen olyan feltétel szerepel, amely lehetetlenné teszi az antik szakág sportolóinak pályázását, nevezetesen az, hogy az MMSZ az általa készített pályázati feltételekbe beírta, hogy „ha van egy olyan nemzetközi szervezet mögötte, aminek tagja az MMSZ,” A SAM világszervezet alapszabályában rögzített tény, hogy a világ bármely részén alakult és a szervezetben regisztrált klubok a tagok, és nem a nemzeti szövetségek.

Az alapszabály értelmében:
A szövetség célja 6.§ (2) bekezdése szerint, A szövetség Magyarországon szervezi, irányítja és ellenőrzi a sportágában folyó tevékenységet, közreműködik az Stv.-ben meghatározott állami és sportfeladatok ellátásában, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi modellező szervezetek tevékenységében.

Az idézett alapszabályi rendelkezések egyértelműen mutatják, hogy a pályázati feltételek korlátozások fejezet 11. pontja olyan feltételt tartalmaz, melynek teljesülése nem függ az Antik szakág szándékaitól, munkájától és örökre lehetetlenné teszi az antikos sportolók pályázását. Az esélyegyenlőség és az azonos jogok biztosítása érdekében, javasoljuk a Tisztelt Küldöttgyűlésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati- Javaslat

Az MMSZ által „Pályázat élversenyzői támogatásra 2020 év” címmel kiírt pályázat Korlátozások: fejezet 11. pontja módosítására címmel.

A Magyar Modellező Szövetség 2020.03.14.-én tartott éves Küldöttgyűlésére

1.    Az MMSZ elnöksége az Alapszabály 18. § (1) pontjában megállapított hatáskörében, valamint a 18. § (2) bekezdés d) pontja és a (3) és (4) bekezdések értelmében egyet ért a Budapesti Modellező Sportegyesület, a 2020. évi élversenyző támogatási pályázat korlátozási fejezet 11. pontja módosítási javaslatának napirendre vételével, a jogegyenlőség és az esélyegyenlőség biztosításának érdekében. Mivel annak megtárgyalása és a döntéshozatal közvetlenül érintheti a napirendek tárgyalását, javasolja azt a délutáni 6) -os napirendi fejezet első a) pontjaként tárgysorozatba venni.

2.    Az MMSZ által „Pályázat élversenyzői támogatásra 2020 év” címmel kiírt pályázat Korlátozások: fejezet 11. pontja helyébe az alábbi 11. pont lép.

11. EB-VB-nek akkor lehet nevezni egy versenyt, ha van egy olyan nemzetközi szervezet mögötte, amely rendelkezik szabályzatokkal, van weboldala, a verseny kiírások, versenynaptárak és eredménylisták publikusak és elérhetőek.

Budapest, 2020. február 21.                                                                ……………………………..
                                Török László
                                      BPMSE Elnök
                                  Antik Szakág Vezető